• Pondok Pesantren Nurul Hikmah Untuk Menghafal al-Qu’ran Dan Kajian Ilmu Agama Madzhab Ahlussunnah Wal Jama’ah Asy’ariyyah Maturidiyyah | Shadaqah Jariyah Donasi Pembebasan Lahan Untuk Pondok Pesantren Nurul Hikmah Terima kasih. Baaraka Allahu fiik!
Minggu, 28 Mei 2023

Biografi Ringkas al-Imam al-Hafidz Abdullah al-Harari al-Habasyi (Lahir 1328 H – wafat 1429 H)

Biografi Ringkas al-Imam al-Hafidz Abdullah al-Harari al-Habasyi (Lahir 1328 H - wafat 1429 H)
Bagikan

Biografi Ringkas

al-Imam al-Hafidz Abdullah al-Harari al-Habasyi

(Lahir 1328 H – wafat 1429 H)

 

Nama Dan Kelahiran

Beliau adalah seorang alim besar, panutan para ahli tahqiq, sandaran para ahli tadqiq, pemuka para ulama amilin, pakar Hadits, ahli Bahasa, pakar Ushul, seorang yang bertaqwa dan zuhud, seorang mulia dan ahli ibadah, seorang yang dianugerahi oleh Allah banyak keahlian dan keistimewaan,   syekh Abu Abdirrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf ibn Abdullah bin Jami’, asy-Syaibi[1], al-Abdari[2], al-Qurasyi (bernasab dari Quraisy), al-Harari (berasal dari wilayah Harar Habasyah)[3], yang dikenal dengan sebutan al-Habasyi.

 

Tempat Lahir dan Tumbuhnya

Beliau lahir di wilayah Harar pada sekitar tahun 1910 R-1328 H. Dibesarkan dalam keluarga sederhana yang cinta Ilmu dan Ulama. Beliau membaca al-Qur’an dengan tartil dan sudah hafal secara mutqin (kuat dan teliti) sebelum usia 10 tahun.

Kemudian beliau mendalami berbagai bidang Ilmu, dan menghafal sejumlah matan dalam berbagai disiplin Ilmu Islam. Lalu beliau mencurahkan perhatian yang besar pada bidang Hadits, hingga beliau menguasai al-Kutub as-Sittah[4] (secara qira’ah dan dirayah) dan kitab-kitab hadits lainnya beserta sanad-nya. Sehingga beliau telah diberi izin dan kewenangan (ijazah) untuk berfatwa dan meriwayatkan hadits dalam usia kurang dari 18 tahun.

Ayah beliau telah membacakan baginya kitab al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah Fi Fiqh as-Sadah Asy-Syafi’iyyah dan kitab al-Mukhtashar ash-Shaghir Fi ma La Budda Li Kulli Muslim Min Ma’rifatih; kitab mencakup ilmu pokok-pokok agama yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Kedua  kitab tersebut adalah karya Syekh Abdullah Bafadlal al-Hadlrami asy-Syafi’i.

Beliau juga banyak bergelut dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Banyak belajar kepada para ulama yang ada di wilayahnya, dan yang ada diluar wilayahnya yang berdekatan. Hingga beliau banyak hafal matn-matn dalam berbagai disiplin Ilmu-ilmu Syara’.

 

Perjalanan Ilmiah

Tidak merasa cukup dengan belajar kepada para ulama di wilayahnya dan beberapa ulama di tetangga wilayahnya maka beliau datangai wilayah-wilayah terpencil negara Habasyah, masuk ke wilayah pedalaman Somalia, seperti wilayah Herkisa, demi untuk mencari Ilmu, meraihnya dengan cara mendengarnya langsung dari para ulama ahlinya. Perjalanan-perjalanan yang sangat jauh, panjang, dan penuh dengan kesulitan. Namun itu semua sama sekali tidak menjadikannya penghalang. Justru sebaliknya, setiap beliau mendengar ada seorang ulama maka beliau pasti mendatanginya untuk belajar kepadanya dan mengambil faedah darinya. Seperti inilah sebenarnya diantara sifat-sifat para ulama Salaf saleh terdahulu. Kecerdasan beliau dan kekuatan hafalannya yang yang ajaib menyokong dalam memperdalam fiqh madzhab Syafi’i, landasan-landasan madzhab, dan segi-segi perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi’iyyah. Demikian seperti itu pula beliau dalam mempelajari fiqh madzhab Maliki, fiqh Madzhab Hanafi, dan fiqh Madzhab Hanbali.

Kemudian beliau perhatian beliau fokus lagi dalam mengkaji Ilmu Hadis, baik ilmu hadits riwayat, maupun ilmu hadits dirayah, hingga beliau hafal al-Kutub as-Sittah (kitab induk/standar hadits-hadits Rasulullah, yaitu; Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan an-Nasa-i, Sunan at-Tirmidzi, dan Sunan Ibn Majah), dan lainnya, dengan sanad-sanad-nya. Hingga beliau sudah memperoleh lisensi (Ijazah) untuk memberikan fatwa dan meriwayatkan hadits sebelum genap 18 tahun pada umurnya. Dari sini beliau menjadi sealah seorang ulama yang dituju dan menjadi rujukan untuk belajar ilmu-ilmu agama bagi orang-orang wilayah Habasyah dan Somalia, hingga benar-benar beliau diangkat menjadi Mufti di negerinya; Harar, dan wilayah sekitarnya.

Kemudian beliau keluar dari negerinya menuju Hijaz (Mekah, Madinah dan sekitarnya) setelah berulangkali terjadi peristiwa pembunuhan terhadap para ulama di negeri-nya, yang akhir peristiwanya pada tahun 1371 H / 1951 R.

Di Hijaz beliau berkenalan dengan para ulamanya, seperti Syekh al-Alim as-Sayyid Alawi al-Maliki, Syekh as-Sayyid Amin al-Kutubi, Syekh Muhammad Yasin al-Fadani, Syekh Hasan Masysyath, dan ulama terkemuka lainnya. Hingga terjalin antara beliau dengan mereka tali persahabatan yang kuat. Beliau juga hadir di majelis Syekh Muhammad al-Arabi at-Tabban. Juga memiliki hubungan erat dengan Syekh Abdul Ghafur al-Abbasiy al-Madani an-Naqsyabandiy, dan menggambil tarekat Naqsyabandiyyah darinya.

Kemudian beliau mengadakan perjalanan ke kota suci Madinah. Di sana beliau berkumpul dengan para ulamanya, seperti Syekh al-Muhaddits Muhammad Ali A’zham ash-Shiddiqiy al-Bakriy al-Hindiy al-Madaniy al-Hanafi (salah seorang ulama terkemuka berasal dari India), dan menjadapatkan ijazah darinya. Juga bertemu dengan Syekh al-Muhaddits Ibrahim al-Khatani; –murid Syekh al-Muhaddits Abdul Qadir Syalabi–, hingga terjadi anda keduanya persahabatan yang sangat erat.

Di kota suci Madinah Syekh Abdullah al-Habasyi banyak menghabiskan waktu di perpustakaan Arif Hikmat dan perpustakaan al-Mahmudiyyah untuk meneliti, mengkaji dan memperdalam manuskrip-manuskrip dari berbagai kitab karya para ulama yang sangat berharga. Beliau tinggal di kota suci Madinah dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Selanjutnya beliau mengadakan perjalanan menuju Bayt al-Maqdis, yaitu sekitar tahun 1371 H / 1952 R. Dari Bayt al-Maqdis beliau melanjutkan perjalanan menuju Damaskus Siria. Di sana beliau disambut hangat oleh para penduduknya, terutama setelah wafatnya Syekh al-Muhaddits Badruddin al-Hasani. Di Damaskus beliau menetap di Jami’ al-Qathath, wilayah al-Qaymariyyah. Dari tempat ini nama beliau menjadi sangat populer, hingga datang kepadanya para masyayikh dan para pelajar untuk tujuan menuntut ilmu.

Di Siria, Syekh Abdullah al-Habasyi berkenalan dengan banyak para ulama terkemuka, dan mereka mengambil faedah ilmu darinya, hingga mereka mengakui keutamaannya dan keluasan ilmunya. Sehingga di wilayah Syam (Siria, Yordani, Palestina, dan Libanon) beliau populer dengan sebutan “Khalifah Syekh Badruddin al-Hasani”, juga pupoler dengan julukan “Muhaddits ad-Diyar asy-Syamiyyah” (Muhadits negeri Syam). Di wilayah Syam, beliau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti; Damaskus, Bairut, Hims, Hamah, Halab (Aleppo), dan lainnya dari kota-kota Siria dan Lebanon, hingga kemudian akhirnya beliau menetap di Bairut Lebanon.

 

Guru-guru

Di wilayah Harar dan sekitarnya. Syekh Abdullah al-Habasyi belajar kepada banyak ulama, di antaranya;

 • Ayahnya sendiri; Syekh Muhammad ibn Yusuf. Darinya belajar kitab al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah Fi Fiqh as-Sadah Asy-Syafi’iyyah dan kitab al-Mukhtashar ash-Shaghir Fi ma La Budda Li Kulli Muslim Min Ma’rifatih; kitab mencakup ilmu pokok-pokok agama yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim.
 • Syekh al-Alim Ali Syarif. Darinya belajar al-Qur’an, dengan menghafal, tajwid, dan dengan Juga kepadanya belajar Ilmu Tawhid.
 • Syekh al-Alim an-Nahrir (seorang alim yang sangat mendalam), seorang wali Allah yang saleh; yaitu Muhammad ibn Abdis-Salam al-Harari, –yang dimakamkan di Dire Dawa–. Darinya beliau belajar, Nahwu, Fiqh madzhab Syafi’i dan Tawhid.
 • Syekh al-Alim Muhammad ibn Umar Jami’ al-Harari. Darinya beliau belajar, Nahwu, Fiqh madzhab Syafi’i dan Tawhid.
 • Syekh al-Alim Ibrahim ibn Abil Ghaits al-Harari. Kepadanya Syekh Abdullah al-Habasyi membaca kitab “Umdah as-Salik Wa Uddah an-Nasik” karya Ahmad ibn an-Naqib asy-Syafi’i.
 • Syekh al-Alim ash-Salih (seorang yang sangat saleh); Ahmad adl-Dlarir, yang populer dengan sebutan “al-Bashirah”. Kepadanya Syekh Abdullah al-Habasyi belajar ilmu Nahwu, Sharaf, dan Balaghah.
 • Syekh al-Alim Umar ibn Ali al-Balbalyati asy-Syafi’i. Kepadanya Syekh Abdullah al-Habasyi belajar Ilmu Falak dan tentang al-Miqat.
 • Syekh al-Alim Yunus Afarah al-Harari. Kepadanya Syekh Abdullah al-Habasyi membaca kitab “Fath al-Wahhab Bi Syarh Minhaj ath-Thullab”, karya Syekh Zakariyya al-Anshari.

Di luar wilayah Harar, Syekh Abdullah al-Habasyi juga belajar kepada banyak ulama, di antaranya;

 • Di Jimmah (wilayah barat kota Habasyah), belajar kepada Syekh Busyra Ilmu Arudl wa Qawafi.
 • Syekh Abdur-Rahman ibn Abdullah al-Habasyi yang populer dengan sebutan al-Mishriy. Darinya mengambil Shahih Muslim, Sunan an-Nasa-i, sebagian dari Shahih Ibn Hibban, as-Sunan al-Kubra karya al-Bayhaqi, Tadrib ar-Rawi Syarh Taqrib an-Nawawi karya as-Suyuthi. Darinya pula mendengar hadits al-Musalsal bil Awwaliyyah dan lainnya, serta mendapat ijazah seluruh periwayatannya.
 • Di wilayah Jimmah pula, belajar kepada Syekh Yunus; Fath al-Jawwad Fi syrh al-Irsyad Li Ibn al-Muqri karya Syekh Ahmad ibn Hajar al-Haytami asy-Syafi’i, dan Ghayah al-Wushul Syarh al-Ushul karya Syekh Zakariyya al-Anshari.
 • Di wilayah Jimma pula, belajar kepada Syekh Muhammad Syarif al-Habasyi, di perkampungan Syirou; Mulhah al-I’rab, Alfiyah Ibn Malik karya Ibn Aqil, Syarh asy-Syafiyah Fi ash-Sharf karya Ibn al-Hajib, dan dalam tafsir.
 • Syekh Ahmad Dakou; Jam’ul Jawami’ dalam Ushul Fiqh karya Tajuddin as-Subki dengan Syarh al-Mahalli.
 • Masih di wilayah Jimmah, sempat berjumpa dengan Syekh Ibrahim al-Qatbariy di akhir umurnya, dan membaca kepadanya Tuhfah ath-Thullab Bi Syarh Matn Tahrir Tanqih al-Lubab karya Syekh Zakariyya al-Anshari.
 • Di wilayah utara kota Habasyah, Syekh Abdullah al-Habasyi mendatangi wilayah Raayah; jarak sekitar 1000 Km dari Harar. Bertemu dengan mufti Habasyah; Syekh Muhammad Siraj al-Jabarti. Kepadanya membaca Sunan Abi Dawud, Sunan Ibn Majah, Syarh Nukhbah al-Fikar Fi Musthalah Ilm al-Atsar karya Ibn Hajar al-Asqalani. Mendengar al-Musalsal Bil Awwaliyyah, dan mendapatkan ijazah seluruh periwayatannya.
 • Masuk perkampungan Kedou dua kali, bertemu dengan Syekh yang saleh al-Qari al-Muhaddits Abu Hadyah al-Haajj Kabir Ahmad ibn Abdir-Rahman Idris ad-Dawiy al-Kaddiy al-Hasani. Beliau adalah Syekh para ahli Qira’at di tanah suci Mekah. Syekh menyebutnya Ahmad Abdul Muth-thalib. Kepadanya mengambil bacaan al-Qur’an jalur asy-Syathibiyyah, membaca Shahih al-Bukhari, Sunan at-Tirmidzi, hingga mendapatkan ijazah
 • Kemudian masuk wilayah Adis Ababa, bertemu dengan Syekh al-Qari’ Dawud al-Jabarti. Kepadanya membaca Syarh al-Jazariyyah karya Syekh Zakariyya al-Anshari, mengambil bacaan al-Qur’an Qira’at Ashim, Abu Amr, dan Nafi’, dan membaca ad-Durrah al-Mudliyyah Fil Qira’at ats-Tsalats al-Mutammimah Lil Asyr karya Ibn al-Jazari.

Di luar wilayah Habasyah, Syekh Abdullah al-Habasyi juga belajar kepada banyak ulama, di antaranya;

 • Di kota suci Madinah bertemu dengan Syekh Muhammad Ali A’zham ash-Shiddiqiy al-Bakri al-Hindi al-Madani al-Hanafi. Darinya mendengar hadits al-Musalsal Bil Awwaliyyah dan hadits-hadits Musalsalat Juga membaca kepadanya al-Arba’un al-Ajluniyyah, dan mendapatkan ijazah.
 • Menghadiri majelis Syekh Muhammad al-Arabi at-Tabban al-Makkiy al-Maliki dalam banyak pelajaran-pelajarannya dalam tafsir dan hadits di al-Masjid al-Haram di Bab az-Ziyadah.
 • Di Damaskus, kepada Syekh al-Muqri’ Mahmud Fayiz ad-Dairathani, –yang telah menetap di Damaskus– membaca al-Qira’aat as-Sab’a lebih dari satukali khataman, dengan riwayat Hafsh (bacaan Qashr al-Munfashal) di Madrasah al-Kamiliyyah Damaskus Siria.
 • Mendapat ijazah dari Syekh Muhammad al-Baqir ibn Muhammad ibn Abdul Kabir al-Kittani, –yang telah menetap di Damaskus– dengan seluruh periwayatannya.
 • Syekh Muhammad al-Arabi al-Azuzi al-Fasi, –yang telah menetap di Bairut–. Kepadanya membaca al-Muwaththa’ karya Imam Malik. Dan darinya mendengar al-Arba’in al-Ajluniyyah, dan sebagian dari Musnad Ahmad ibn Hanbal, dan al-Musalsal Bil Awwaliyyah, serta mendapatkan ijazah.
 • Sering mendatangi Syekh Muhammad Taufiq al-Hibriy. Darinya mendengar sebagian al-Arba’in al-Ajluniyyah, dan mendapatkan ijazah-nya.

 

Mengajar

Syekh Abdullah ak-Habasyi sudah banyak memberikan pelajaran di masa mudanya kepada para penuntut Ilmu, yang beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang lebih tua darinya. Sehingga beliau menyatukan antara belajar dan mengajar dalam waktu yang sama.

Beliau sangat populer di wilayah Habasyah dan Somalia karena keistimewaannya atas orang-orang seangkatannya; dalam kedalaman pengetahuan tentang biografi para perawi hadits (Tarajum Rijal al-Hadits), tingkatan-tingkatan mereka, keluasan dan kekuatan hafalannya dalam banyak matn berbagai disiplin ilmu, kedalamannya dalam Ilmu Hadits, Ilmu Bahasa, Ilmu Tafsir, Ilmu Fara-idl, dan lain-lain. Hingga tidak ada suatu cabang ilmu dalam ilmu-ilmu keislaman kecuali Syekh Abdullah al-Habasyi telah mempelajarinya dan memiliki keistimewaan di dalamnya.

Bila ada seseorang mendengar Syekh Abdullah al-Habasyi berbicara dalam suatu ilmu maka boleh jadi orang itu akan menyangka bahwa beliau telah mencapai puncaknya hanya dalam disiplin ilmu yang sedang dibicarakannya itu. Keluhuran ilmunya sedemikian ini belaku dalam setiap disiplin ilmu-ilmu agama. Namun demikian, apabila diperdengarkan kepada beliau dengan suatu ilmu yang beliau sendiri sebenarnya sudah mengetahui beliau terlihat berdiam seperti diamnya seorang pelajar yang tengah mengambil faedah. Keadaannya sama persis dengan ungkapan seorang penyair:

وَتَرَاهُ يُصْغِي لِلْحَدِيْثِ بِسَمْعِهِ * وَبِقَلْبِهِ وَلَعَلَّهُ أدْرَى بِهِ

“Dan engkau melihatnya memperhatikan terhadap pembicaraan dengan penuh pendengarannya, dan dengan hatinya. Padahal –sebenarnya bisa jadi– dia lebih mengetahui dengan pembicaraan tersebut”.

 

Pujian Terhadapnya

Syekh Abdullah al-Habasyi banyak mendapatkan pujian dari para ulama wilayah Syam. Di antaranya datang dari; Syekh Izzuddin al-Khaznawiy asy-Syafi’iy an-Naqsyabandiy dari wilayah al-Jazirah, utara Siria. Syekh Abdur-Razzaq al-Halabiy; Imam dan direktur al-Masjid al-Umawiy di Damaskus Siria. Syekh Abu Sulaiman Suhail az-Zabibiy. Syekh Mulla Ramadlan al-Buthiy. Syekh Abul Yusr Abidin; Mufti Siria. Syekh Abdul Karim ar-Rifa’iy. Syekh Sa-id Thanathirah ad-Damasyqiy. Syekh Ahmad al-Hushariy; ulama Ma’arratun-Nu’man dan direktur perguruan syar’i padanya. Syekh Abdullah Siraj al-Halabiy. Syekh Muhammad Murad al-Halabiy. Syekh Shuhaib asy-Syamiy; direktur wakaf wilayah Halab (Aleppo). Syekh Abdul Aziz Uyunus-Sud al-Himashiy. Syekh Fayiz ad-Dairathaniy –yang telah menetap di Damaskus–; ulama terkemuka al-Qira’aat as-Sab’a di Damaskus Siria. Syekh Abdul Wahhab Dabs Wa Zayt ad-Damasyqiy. Syekh Dr. al-Hulwani; syekh para ahli Qira’at di Siria. Syekh Ahmad Harun ad-Damasyqiy; seorang wali Allah yang sangat saleh. Syekh Thahir al-Kayaliy al-Himshiy. Syekh Shalah Kywan ad-Damasyqiy. Syekh Abbas al-Juwayjatiy ad-Damasyqiy; Mufti wilayah Idlib. Syekh Muhammad Tsabit al-Kayaliy; Mufti wilayah Riqqah. Syekh Muhammad as-Sayyid Ahmad. Syekh Nuhul Qudlah dari Yordania. Dan pujian ulama terkemuka lainnya, sangat banyak.

Termasuk yang memberikan pujian kepada Syekh Abdullah al-Habasyi adalah; Syekh Utsman Sirajuddin; syekh/pemimpin tarekat an-Naqsyabandiyyah di masanya, dan telah terjadi korenspondensi antara keduanya dan persaudaraan yang sangat erat. Syekh Abdul Karim al-Bayyariy; pengajar di Jami’ al-Kaylaniyyah Baghdad. Syekh Muhammad Zahid al-Islambuliy dan Syekh Mahmud al-Hanafiy; keduanya adalah ulama terkemuka di wilayah Turki. Syekh Abdullah al-Ghumariy dan saudaranya; Syekh Abdul Aziz al-Ghumariy; keduanya adalah Muhaddits terkemuka wilayah Maghrib (Maroko). Syekh Muhammad Yasin ibn Isa al-Fadani al-Makkiy; syekh hadits dan sanad (Syaikh al-Hadits wal Isnad) di Madrasah Darul Ulum ad-Diniyyah di tanah suci Mekah. Syekh Mahmud ath-thasy; Mufti Izmir. Syekh Habibur-Rahman al-A’zhamiy dan Syekh Muhammad Zakariyyah al-Kandahlawiy; keduanya ulama hadits terkemuka dari India. Syekh al-Muhaddits al-Khutniy. Dan ulama besar lainnya, sangat banyak.

Syekh Abdullah al-Habasyi mengambil ijazah tarekat ar-Rifa’iyyah dari Syekh Muhammad Ali al-Hariri ad-Damasyqiy. Mengambil khilafah dalam tarekat ar-Rifa’iyyah dari Syekh Abdur-Rahman as-Sabsabiy al-Hamawiy dan Syekh Thahir al-Kayali al-Himshiy.

Mengambil ijazah tarekat al-Qadiriyyah dari Syekh ath-Thayyib ad-Damasyqiy. Mengambil khilafah dalam tarekat al-Qadiriyyah dari Syekh Ahmad al-Badawiy as-Sudaniy al-Mukasyafiy, dan Syekh Ahmad al-Irbiniy, serta Syekh al-Mu’ammar (seorang yang diberi karunia umur panjang) Ali Murtdla ad-Dairawiy al-Bakistaniy.

Mengambil tarekat asy-Syadziliyyah dari Syekh Ahmad al-Bashir. Tarekat an-Naqsyabandiyyah dari Syekh Abdul Ghafur al-Abbasiy al-Madaniy an-Naqsyabandiy. Mengambil khilafah dalam tarekat an-Naqsyabandiyyah dari Syekh al-Mu’ammar Ali Murtdla ad-Dairawiy al-Bakistaniy. Dan dari yang terakhir disebut ini Syekh Abdullah juga mengambil tarekat al-Cistiyyah dan tarekat as-Sahrawardiyyah.

 

Masuk Kota Bairut

Pertama kali Syekh Abdullah al-Habasyi masuk wilayah Bairut Lebanon sekitar tahun 1372 H / 1952 R. Beliau disambut sebagai tamu terhormat oleh para pemuka ulama Bairut, seperti; Syekh al-Qadli (hakim syar’i) Muhyiddin al-Ajuz dan Syekh al-Mustasyar; Muhammad asy-Syarif. Bertemu dengan mufti wilayah Ukar di kediamannya; Syekh Baha-uddin al-Kaylani, yang bertanya kepada Syekh Abdullah banyak hal tentang ilmu hadits, hingga banyak mengambil faedah darinya. Juga bertemu dengan Syekh Abdul Wahhab al-Butariy; Imam Jami’ al-Bastha al-Fawqa, dan dengan Syekh Ahmad Iskandaraniy; Imam dan Mu’adzin Jami’ Burj Abi Haidar, dan dengan Syekh Taufiq al-Hibriy. Dan di tempat Syekh Taufiq al-Hibriy ini Syekh Abdullah berjumpa dengan para pemuka kota Bairut, juga berjumpa dengan Syekh Abdur-Rahman al-Majdzub. Mereka semua banyak mengambil faedah dari Syekh Abdullah. Juga berjumpa dengan Syekh Mukhtar al-Alayiliy; mantan mufti Bairut yang mengakui keutamaan dan keluasaan ilmu Syekh Abdullah, hingga sebab Syekh Mukhtar ini Syekh Abdullah mendapatkan izin tinggal (Iqamah) di Bairut dengan jaminan Darul Fatwa Bairut dan mendapat lisensi tertulis dari Syekh Mukhtar sendiri untuk mengajar dan membuat halaqah-halaqah ilmiyah di masjid-masjid kota Bairut.

Dan pada tahun 1379 H / 1979 R dengan permohonan dari direktur al-Azhar di Lebanon saat itu; Syekh Abdullah diminta untuk manjadi narasumber materi tauhid dalam seminar yang dihadiri oleh seluruh pelajar al-Azhar.

 

Karya-karya

Syekh Abdullah al-Habasyi lebih banyak disibukan oleh memperbaiki akidah umat, memerangi faham-faham menyesatkan, dan memberantas fitnah/kesesatan para Ahli bid’ah dan Ahlul Ahwa’ (kelompok menyimpang dari barisan Ahlussunnah Wal Jama’ah); dari pada meluangkan waktu untuk menyusun karya-karya tulis dan mengarang kitab. Namun demikian, beliau meninggalkan karya tulis dan karangan kitab-kitab berharga yang cukup banyak. Di antaranya;

Dalam bidang al-Qur’an dan ilmu-ilmunya;

 1. Kitab ad-Durr an-Nadlid Fi Ahkam at-Tajwid. Sudah diterbitkan.

Dalam bidang Ilmu Tauhid;

 1. Nashihah ath-Thullab. Dalam bentuk bait-bait sya’ir dengan wazn bahr Rajaz. Berisi penjelasan aqidah, beberapa faedah ilmiah, dan nasehat-nasehat. Disusun dalam sekitar 60 bait. Masih dalam bentuk manuskrip.
 2. Ash-Shirath al-Mustaqim. Sudah berulangkali diterbitkan.
 3. Ad-Dalil al-Qawim Ala ash-Shirath al-Mustaqim. Sudah diterbitkan.
 4. Al-Mathalib al-Wafiyyah Syarh al-Aqidah an-Nasafiyyah. Sudah diterbitkan.
 5. Izh-har al-Aqidah as-Sunniyyah Bi Syarh al-Aqidah ath-Thahawiyyah. Sudah diterbitkan.
 6. Asy-Syarh al-Qawim Fi Hall Alfazh ash-Shirat al-Mustaqim. Sudah diterbitkan.
 7. Sharih al-Bayan Fi ar-Radd Ala Man Khalaf al-Qur’an. Sudah diterbitkan.
 8. Al-Maqalat as-Sunniyyah Fi ar-Radd Ala Ibn Taimiyah. Kitab ini terdiri dari dua juz. Juz pertama; penjelasan tentang masalah-masalah populer dalam pokok-pokok Aqidah yang telah disepakati (Ijma’/konsensus) oleh seluruh umat Islam; yang disalahi oleh Ibnu Taimiyah. Juz kedua; penjelasan tentang masalah-masalah furu’iyyah yang telah disepakati (Ijma’/konsensus) oleh seluruh umat Islam; yang disalahi oleh Ibnu Taimiyah. Sudah diterbitkan.
 9. Syarh ash-Shifat ats-Tsalatsa Asyrata al-Wajibah Lillah. Sudah diterbitkan.
 10. Al-Aqidah al-Munjiyah. Risalah kecil yang beliau diktekan dalam satu majelis. Sudah diterbitkan.
 11. At-Tahdzir asy-Syar’i al-Wajib. Sudah diterbitkan.
 12. Risalah Fi Buthlan Da’wa Awwaliyyah an-Nur al-Muhammadiy. Yang berada di tangan kita sekarang.
 13. Risalah Fi ar-Radd Ala Qaul al-Ba’dl Innar-Rasul Ya’alamu Kulla Syai’ Ya’lamuhullah. Sudah diterbitkan.
 14. Al-Gharah al-Imaniyyah Fi ar-Radd Mafasid at-Tahririyyah. Sudah diterbitkan.
 15. Ad-Durrah al-Bahiyyah Fi Hall Alfazh al-Aqidah ath-Thahawiyyah. Sudah diterbitkan.
 16. Shafwah al-Kalam Fi Shifat al-Kalam. Sudah diterbitkan.
 17. Risalah Fi Tanazzuh Kalam Allah An al-Harf Wa ash-Shaut Wa al-Lughah. Masih dalam bentuk manuskrip.
 18. At-Ta’awun ‘Ala an-Nahy An al-Munkar. Sudah diterbitkan.
 19. Qawa-id Muhimmah. Sudah diterbitkan.
 20. Risalah at-Tahdzir Min al-Firaq ats-Tsalats. Sudah diterbitkan.
 21. Risalah Fi ar-Radd Ala al-Qadiyaniyyah. Sudah diterbitkan.

Dalam bidang Ilmu hadits dan berbagai aspeknya;

 1. Syarh Alfiyah as-Suyuthi Fi Musthalah al-Hadits. Masih dalam bentuk manuskrip.
 2. At-Ta’aqqub al-Hatsits Ala Man Tha’ana Fima Shahha Min al-Hadits. Sudah diterbitkan. Berisi bantahan terhadap al-Albani dengan dalil-dalil ilmu hadits yang sangat kuat, hingga Syekh Abdullah al-Ghumari, —Muhaddits ad-Diyar al-Maghribiyyah— berkata: “Itu adalah bantahan yang sangat baik dan mendalam”.
 3. Nushrah at-Ta’aqqub al-Hatsits Ala Man Tha’ana Fima Shahha Min al-Hadits. Sudah diterbitkan.
 4. Syarh al-Bayquniyyah Fi al-Musthalah. Masih dalam bentuk mansukrip.
 5. Risalah Fi at-Tash-hih Wa at-Tadl’if. Masih dalam bentuk manuskrip.
 6. Juz Fi Ahadits Nashsha al-Huffazh Ala Shihhatiha Wa Husniha. Masih dalam bentuk manuskrip.
 7. Asanid al-Kutub as-Sab’ah Fi al-Hadits asy-Syarif. Sudah diterbitkan.
 8. Asanid al-Kutub al-Haditsiyyah al-Asyarah. Sudah diterbitkan.
 9. Al-Arba’un al-Harariyyah. Berisi empat puluh hadits dari empat puluh kitab hadits, dan telah dijelaskan (syarh). Masih dalam bentuk manuskrip.

Dalam Bidang Fiqh dan berbagai aspeknya;

 1. Mukhtashar Abdillah al-Harari al-Kafil Bi Ilmiddin adl-Dlaruri Ala Madzhab al-Imam asy-Syaf’i. Sudah diterbitkan.
 2. Bughyah ath-Thalib Li Ma’rifah al-Ilm ad-Diniy al-Wajib. Sudah diterbitkan.
 3. Syarh Alfiyah az-Zubad Fi al-Fiqh asy-Syafi’i. Masih dalam bentuk manuskrip.
 4. Syarh Matn Abi Syuja’ Fi Fiqh asy-Syafi’i. Masih dalam bentuk manuskrip.
 5. Syarh Matn al-Asymawiyyah Fi al-Fiqh al-Maliki. Masih dalam bentuk manuskrip.
 6. Syarh at-Tanbih Li al-Imam asy-Syirazi Fi al-Fiqh asy-Syafi’i. Masih dalam bentuk manuskrip dan belum terselesaikan.
 7. Syarh Minhaj ath-Thullab Li Syaikh Zakariyya al-Anshari Fi al-Fiqh asy-Syafi’i. Masih dalam bentuk manuskrip dan belum terselesaikan.
 8. Syarh Kitab Sullam at-Taufiq Ila Mahhabatillah Ala at-Tahqiq Li asy-Syaikh Abdullah Ba Alawi. Masih dalam bentuk manuskrip.
 9. Mukhtashar Abdillah al-Harari al-Kafil Bi Ilmiddin adl-Dlaruri Ala Madzhab al-Imam Malik. Sudah diterbitkan.
 10. Mukhtashar Abdillah al-Harari al-Kafil Bi Ilmiddin adl-Dlaruri Ala Madzhab al-Imam Abi Hanifah. Sudah diterbitkan.

Dalam bidang Bahasa Arab;

 1. Syarh Mutammimah al-Ajurruniyyah Fi an-Nahw. Masih dalam bentuk manuskrip, dan belum terselesaikan.
 2. Syarh Manzhumah ash-Shabban Fi al-Arudl. Masih dalam bentuk manuskrip.

Dalam bidang Sirah Nabawiyyah dan berbagi aspeknya;

 1. Ar-Rawa-ih az-Zakiyyah Fi Mawlid Khair al-Bariyyah. Sudah diterbitkan.
 2. Mukhtashar Syifa al-Asqam Wa Mahw al-Atsam Fi ash-Shalat Ala Khair al-Anam Li Abdil Jalil al-Qayrawani. Sudah diterbitkan.

Itulah beberapa karya tulis yang telah disusun oleh Syekh Abdullah al-Habasyi. Adapun materi / risalah yang beliau isikan dalam majelis-majelisnya sangat banyak sekali jumlahnya.

 

Akhlak dan Sifat-sifatnya

Syekh Abdullah al-Habasyi sangat wara’, seorang yang tawadlu’, banyak ibadah, senantiasa dzikir, menyatukan antara kesibukan Ilmu dna dzikir, zuhud, berakhlak mulia, sangat mencintai orang-orang fakir dan miskin, banyak berbuat kebaikan dan derma, tidak ada waktu yang luang kecuali beliau penuhi dengan membaca, dzikir, mengajar, memberi nasehat atau petunjuk, seorang ahli Ma’rifah terhadap Allah, memegang teguh ajaran al-Qur’an dan Sunnah, hati yag senantiasa hadir, memiliki hujjah yang sangat kuat dan jelas dalam berdalil, bijaksana; meletakan setiap perkara pada tempatnya, sangat inkar terhadap orang-orang yang menyalahi syara’, memiliki semangat yang sangat tinggi dalam al-Amr bil Ma’ruf Wa an-Nahy An al-Munkar, tidak takut cacian orang yang mencaci dalam membela agama Allah; hingga beliau sangat ditakuti oleh para ahli bid’ah dan orang-orang yang sesat, –yang karena itu mereka seringkali melakukan hasad terhadap Syekh, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta yang keji untuk menjauhkan orang-orang darinya–. Tetapi Allah senantiasa membela orang-orang beriman.

 

Wafatnya

Menjelang wafat, Syekh Abdullah al-Habasyi sakit yang menjadikannya terbatas dalam beraktifitas. Beliau hanya berada di tempat pembaringannya dalam beberapa bulan –sambil tetap istiqmah dalam ibadahnya– hingga datang hari wafatnya, yaitu hari selasa, hari ke 2 dari bulan suci Ramadlan, tahun 1429 H, bertepatan dengan tanggal 2 bulan September 2008 R.

Demikianlah biografi mulia nan ringkas dari perjalanan hidup Syekh Abdullah al-Habasyi. Seandainya jika hendak kita detailkan dan rincikan maka kita akan banyak membutuhkan tinta dan lembaran kertas. Namun dalam apa yang telah kita tuangkan ini sudah cukup bagi kita untuk dijadikan petunjuk bagi keagungan dan kemuliaan beliau.

[1] Disandarkan (nisbat) kepada Bani Syaibah. Keturunan dari Bani Abdid-Dar, dari keturunan Quraisy. Mereka adalah para keturunan para pemegang kunci Ka’bah yang populer dengan sebutan Bani Syaibah, hingga sekarang ini. Puncak keturunan mereka, ialah moyangnya yang bernama Abdid-Dar. Bermula dari ayahnya; yaitu Qushay yang telah membeli kunci-kunci Ka’bah dari Abu Ghabsyan al-Khuza’i. Dan Rasulullah tetap menjadikan Bani Syaibah sebagai para pemegang kunci Ka’bah secara turun-temurun. Lihat Kitab Saba-ik adz-Dzahab, h. 68

[2] Bani Abdid-Dar, keturunan dari Qushay ibn Kilab; kakek Rasulullah generasi ke empat. Lihat Kitab Saba-ik adz-Dzahab, h. 68

[3] Kota Harar terletak di wilayah pedalaman benua Afrika. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Somalia, sebelah barat berbatasan dengan Aurumia, sebelah selatan berbatasan dengan Kenya, dan sebelah utara (timur laut) berbatasan dengan negera Republik Jibouti.

[4] Enam kitab referensi induk dalam bidang hadits, yaitu Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa-i, Sunan Abi Dawud, dan Sunan Ibn Majah.

SebelumnyaNazham Sifat Dua Puluh Dengan Maknanya | Disusun Oleh Ust. H Kholilurrohman Abu FatehSesudahnyaBiografi Ibn ‘Arabi
Status LokasiWakaf
Tahun Berdiri2019