SEKILAS INFO
 • 5 bulan yang lalu / JADWAL KAJIAN AQIDAH TAUHID ASWAJA DR. KH. KHOLILURROHMAN, MA MASJID LATHIIFUSSALAAM – RS. BHAKTI ASIH KOTA TANGERANG SETIAP JUM’AT DAN MINGGU SETELAH SHALAT MAGHRIB PEMBAHASAN KITAB SYARH JAUHARATUTTAUHID
 • 5 bulan yang lalu / JADWAL KAJIAN MAJELIS SUBUH NURUL HIKMAH SETIAP HARI SETELAH SHALAT SUBUH KITAB YANG DI KAJI SAAT INI RIYADHU ASH-SHALIHIN
 • 5 bulan yang lalu / JADWAL KAJIAN TAUHID ASWAJA DR. KH. KHOLILURROHMAN, MA DI MASJID AL-MADINAH CBD CILEDUG KOTA TANGERANG SETIAP SABTU SETELAH SHALAT MAGHRIB KITAB SYARH MATAN AQIDATUL AWAM
JAM :

Para Ulama Memerangi Ibnu Taimiyah

Terbit 20 Mei 2021 | Oleh : Pondok Pesantren Nurul Hikmah | Kategori : Catatan Aqidah
Para Ulama Memerangi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (w 728 H) adalah sosok kontroversial yang segala kesesatannya telah dibantah oleh berbagai lapisan ulama dari empat madzhab; ulama madzhab Syafi’i, ulama madzhab Hanafi, ulama madzhab Maliki, dan oleh para ulama madzhab Hanbali. Bantahan-bantahan tersebut datang dari mereka yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah sendiri maupun dari mereka yang datang setelahnya. Berikut ini adalah di antara para ulama tersebut dengan beberapa karyanya masing-masing[1]:

 1. Al-Qâdlî al-Mufassir Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama’ah asy-Syafi’i (w 733 H).
 2. Al-Qâdlî Ibn Muhammad al-Hariri al-Anshari al-Hanafi.
 3. Al-Qâdlî Muhammad ibn Abi Bakr al-Maliki.
 4. Al-Qâdlî Ahmad ibn Umar al-Maqdisi al-Hanbali. Ibnu Taimiyah di masa hidupnya dipenjarakan karena kesesatannya hingga meninggal di dalam penjara dengan rekomedasi fatwa dari para hakim ulama empat madzhab ini, yaitu pada tahun 726 H. Lihat peristiwa ini dalam kitab ‘Uyûn at-Tawârikh karya al-Imâm al-Kutubi, dan dalam kitab Najm al-Muhtadî Fî Rajm al-Mu’tadî karya al-Imâm Ibn al-Mu’allim al-Qurasyi.
 5. Asy-Syaikh Shaleh ibn Abdillah al-Batha-ihi, Syaikh al-Munaibi’ ar-Rifa’i. salah seorang ulama terkemuka yang telah menetap di Damaskus (w 707 H).
 6. Asy-Syaikh Kamaluddin Muhammad ibn Abi al-Hasan Ali as-Sarraj ar-Rifa’i al-Qurasyi asy-Syafi’i. salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah sendiri.
 • Tuffâh al-Arwâh Wa Fattâh al-Arbâh
 1. Ahli Fiqih dan ahli teologi serta ahli tasawwuf terkemuka di masanya; asy-Syaikh Tajuddin Ahmad ibn ibn Athaillah al-Iskandari asy-Syadzili (w 709 H).
 2. Pimpinan para hakim/Hakim Agung (Qâdlî al-Qudlât) di seluruh wilayah negara Mesir; asy-Syaikh Ahmad ibn Ibrahim as-Suruji al-Hanafi (w 710 H).
 • I’tirâdlât ‘Alâ Ibnu Taimiyah Fi ‘Ilm al-Kalâm.
 1. Pimpinan para hakim madzhab Maliki di seluruh wilayah negara Mesir pada masanya; asy-Syaikh Ali ibn Makhluf (w 718 H). Di antara pernyataannya sebagai berikut: “Ibnu Taimiyah adalah orang yang berkeyakinan tajsîm, dan dalam keyakinan kita barangsiapa berkeyakinan semacam ini maka ia telah menjadi kafir yang wajib dibunuh”.
 2. Asy-Syaikh al-Faqîh Ali ibn Ya’qub al-Bakri (w 724 H). Ketika suatu waktu Ibnu Taimiyah masuk wilayah Mesir, asy-Syaikh Ali ibn Ya’qub ini adalah salah seorang ulama terkemuka yang menentang dan memerangi berbagai faham sesatnya.
 3. Al-Faqîh Syamsuddin Muhammad ibn Adlan asy-Syafi’i (w 749 H). Salah seorang ulama terkemuka yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah yang telah mengutip langsung bahwa di antara kesesatan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy, dan secara hakekat Dia berada dan bertempat di atasnya, juga mengatakan bahwa sifat Kalam Allah berupa huruf dan suara.
 4. Al-Imâm al-Hâfizh al-Mujtahid Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 756 H).
 • al-I’tibâr Bi Baqâ’ al-Jannah Wa an-Nâr.
 • ad-Durrah al-Mudliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibnu Taimiyah.
 • Syifâ’ as-Saqâm Fî Ziyârah Khair al-Anâm
 • an-Nazhar al-Muhaqqaq Fi al-Halaf Bi ath-Thalâq al-Mu’allaq.
 • Naqd al-Ijtimâ’ Wa al-Iftirâq Fî Masâ-il al-Aymân Wa ath-Thalâq.
 • at-Tahqîq Fî Mas-alah at-Ta’lîq.
 • Raf’u asy-Syiqâq Fî Mas’alah ath-Thalâq.
 1. Al-Muhaddits al-Mufassir al-Ushûly al-Faqîh Muhammad ibn Umar ibn Makki yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Murahhil asy-Syafi’i (w 716 H). Di masa hidupnya ulama besar ini telah berdebat dan memerangi Ibnu Taimiyah.
 2. Al-Imâm al-Hâfizh Abu Sa’id Shalahuddin al-‘Ala-i (w 761 H). Imam terkemuka ini mencela dan telah memerangi Ibnu Taimiyah. Lihat kitab Dakhâ-ir al-Qashr Fî Tarâjum Nubalâ’ al-‘Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
 • Ahâdîts Ziyârah Qabr an-Naby.
 1. Pimpinan para hakim/Hakim Agung (Qâdlî al-Qudlât) kota Madinah al-Imâm Abu Abdillah Muhammad ibn Musallam ibn Malik ash-Shalihi al-Hanbali (w 726 H).
 2. Al-Imâm asy-Syaikh Ahmad ibn Yahya al-Kullabi al-Halabi yang dikenal dengan sebutan Ibn Jahbal (w 733 H), semasa dengan Ibnu Taimiyah sendiri.
 • Risâlah Fî Nafyi al-Jihah.
 1. Al-Qâdlî Kamaluddin ibn az-Zamlakani (w 727 H). Ulama besar yang semasa dengan Ibnu Taimiyah ini telah memerangi seluruh kesesatan Ibnu Taimiyah, hingga beliau menuliskan dua risalah untuk itu. Pertama dalam masalah talaq, dan kedua dalam masalah ziarah ke makam Rasulullah.
 2. Al-Qâdlî Shafiyuddin al-Hindi (w 715 H), semasa dengan Ibnu Taimiyah sendiri.
 3. Al-Faqîh al-Muhaddits Ali ibn Muhammad al-Baji asy-Syafi’i (w 714 H). Telah memerangi Ibnu Taimiyah dalam empat belas keyakinan sesatnya, dan telah mengalahkan serta menundukannya.
 4. Sejarawan terkemuka (al-Mu-arrikh) al-Faqîh al-Mutakallim al-Fakhr ibn Mu’allim al-Qurasyi (w 725 H).
 • Najm al-Muhtadî Wa Rajm al-Mu’tadî
 1. Al-Faqîh Muhammad ibn Ali ibn Ali al-Mazini ad-Dahhan ad-Damasyqi (w 721 H).
 • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibnu Taimiyah Fî Mas-alah ath-Thalâq
 • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibnu Taimiyah Fî Mas-alah az-Ziayârah
 1. 22. Al-Faqîh Abu al-Qasim Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad asy-Syirazi (w 733 H).
 • Risâlah Fi ar-Radd ‘Alâ Ibnu Taimiyah
  1. Al-Faqîh al-Muhaddits Jalaluddin al-Qazwini asy-Syafi’i (w 739 H).
  2. As-Sulthan Ibn Qalawun (w 741 H). Beliau adalah Sultan kaum Muslimin saat itu, telah menuliskan surat resmi prihal kesesatan Ibnu Taimiyah.
  3. Al-Hâfizh adz-Dzahabi (w 748 H) yang merupakan murid Ibnu Taimiyah sendiri.
   • Bayân Zaghl al-‘Ilm Wa ath-Thalab.
   • an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah.
  4. Al-Mufassir Abu Hayyan al-Andalusi (745 H).
 • Tafsîr an-Nahr al-Mâdd Min al-Bahr al-Muhîth
  1. Asy-Syaikh Afifuddin Abdullah ibn As’ad al-Yafi’i al-Yamani al-Makki (w 768 H).
  2. Al-Faqîh asy-Syaikh Ibn Bathuthah, salah seorang ulama terkemuka yang telah banyak melakukan rihlah (perjalanan).
  3. Al-Faqîh Tajuddin Abd al-Wahhab ibn Taqiyuddin Ali ibn Abd al-Kafi as-Subki (w 771 H).
 • Thabaqât asy-Syâfi’iyyah al-Kubrâ
  1. Seorang ulama ahli sejarah terkemuka (al-Mu-arrikh) asy-Syaikh Ibn Syakir al-Kutubi (w 764 H).
 • ‘Uyûn at-Tawârikh.
 1. Asy-Syaikh Umar ibn Abi al-Yaman al-Lakhmi al-Fakihi al-Maliki (w 734 H).
 • at-Tuhfah al-Mukhtârah Fî ar-Radd ‘Alâ Munkir az-Ziyârah
 1. Al-Qâdlî Muhammad as-Sa’di al-Mishri al-Akhna’i (w 750 H).
 • al-Maqâlât al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Man Yunkir az-Ziyârah al-Muhammadiyyah, dicetak satu kitab dengan al-Barâhîn as-Sâthi’ah karya asy-Syaikh Salamah al-Azami.
 1. 33. Asy-Syaikh Isa az-Zawawi al-Maliki (w 743 H).
 • Risâlah Fî Mas-alah ath-Thalâq.
 1. Asy-Syaikh Ahamad ibn Utsman at-Turkimani al-Jauzajani al-Hanafi (w 744 H).
 • al-Abhâts al-Jaliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ Ibnu Taimiyah.
  1. Al-Imâm al-Hâfizh Abd ar-Rahman ibn Ahmad yang dikenal dengan Ibn Rajab al-Hanbali (w 795 H).
   • Bayân Musykil al-Ahâdîts al-Wâridah Fî Anna ath-Thalâq ats-Tsalâts Wâh
 1. Al-Imâm al-Hâfizh Ibn Hajar al-Asqalani (w 852 H).
 • ad-Durar al-Kâminah Fî A’yân al-Mi-ah ats-Tsâminah.
 • Lisân al-Mizâ
 • Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri.
 • al-Isyârah Bi Thuruq Hadîts az-Ziyârah.
 1. Al-Imâm al-Hâfizh Waliyuddin al-Iraqi (w 826 H).
 • al-Ajwibah al-Mardliyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-As-ilah al-Makkiyyah.
 1. Al-Faqîh al-Mu-arrikh al-Imâm Ibn Qadli Syubhah asy-Syafi’i (w 851 H).
 • Târîkh Ibn Qâdlî Syubhah.
 1. Al-Faqîh al-Mutakallim Abu Bakar al-Hushni penulis kitab Kifâyah al-Akhyâr (829 H).
 • Daf’u Syubah Man Syabbah Wa Tamarrad Wa Nasaba Dzâlika Ilâ al-Imâm Ah
  1. Salah seorang ulama terkemuka di daratan Afrika pada masanya; asy-Syaikh Abu Abdillah ibn Arafah at-Tunisi al-Maliki (w 803 H).
  2. Al-‘Allâmah Ala’uddin al-Bukhari al-Hanafi (w 841 H). Beliau mengatakn bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang yang kafir. Beliau juga mengkafirkan orang yang menyebut Ibnu Taimiyah dengan Syaikh al-Islâm jika orang tersebut telah mengetahui kekufuran-kekufuran Ibnu Taimiyah. Pernyataan al-’Allâmah Ala’uddin al-Bukhari ini dikutip oleh al-Imâm al-Hâfizh as-Sakhawi dalam kitab adl-Dlau’ al-Lâmi’.
  3. Asy-Syaikh Muhammad ibn Ahmad Hamiduddin al-Farghani ad-Damasyqi al-Hanafi (w 867 H).
   • ar-Radd ‘Alâ Ibnu Taimiyah Fi al-I’tiqâdât.
  4. Asy-Syaikh Ahamd Zauruq al-Fasi al-Maliki (w 899 H).
 • Syarh Hizb al-Bah
  1. Al-Imâm al-Hâfizh as-Sakhawi (902 H)
 • al-I’lân Bi at-Taubikh Liman Dzamma at-Târîkh.
 1. Asy-Syaikh Ahmad ibn Muhammad yang dikenal dengan Ibn Abd as-Salam al-Mishri (w 931 H)
 • al-Qaul an-Nâshir Fî Radd Khabbath ‘Ali Ibn Nâshir.
 1. Al-‘Allâmah asy-Syaikh Ahmad ibn Muhammad al-Khawarizmi ad-Damasyqi yang dikenal dengan Ibn Qira (w 968 H).
 2. Al-Imâm al-Qâdlî al-Bayyadli al-Hanafi (1098 H)
 • Isyârât al-Marâm Min ‘Ibârât al-Imâm.
 1. Asy-Syaikh al-‘Allâmah Ahmad ibn Muhammad al-Witri (w 980 H)
 • Raudlah an-Nâzhirîn Wa Khulâshah Manâqib ash-Shâlihîn.
 1. Al-Faqîh al-’Allâmah asy-Syaikh Ibn Hajar al-Haitami (w 974 H).
 • al-Fatâwâ al-Hadî
 • al-jawhar al-Munazh-zham Fî Ziyârah al-Qabr al-Mu’azham.
 • Hâsyihah al-Idlâh Fî Manâsik al-Hajj Wa al-‘Umrah.
 1. Asy-Syaikh Jalaluddin ad-Dawani (w 928 H).
 • Syarh al-‘Aqâ-id al-Adludiyyah.
 1. Asy-Syaikh Abd an-Nafi ibn Muhammad ibn Ali ibn Iraq ad-Damasyqi (w 962 H). Lihat kitab Dakhâ-ir al-Qashr Fî Tarâjum Nubalâ’ al-Ashr karya Ibn Thulun pada halaman 32-33.
 2. Asy-Syaikhal-Qâdlî Abu Abdillah al-Maqarri.
 • Nazhm al-La-âlî Fî Sulûk al-Âmâlî.
 1. Asy-Syaikh Mulla Ali al-Qari al-Hanafi (w 1014 H)
 • Syarh asy-Syifâ Bi Ta’rif Huqûq al-Musthafâ Li al-Qâdlî ‘Iyâdl.
 1. Al-Imâm asy-Syaikh Abd ar-Ra’uf al-Munawi asy-Syafi’i (w 1031 H).
 • Syarh asy-Syamâ’il al-Muhammadiyyah Li at-Tirmidzi.
 1. Asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad ibn Ali ibn Allan ash-Shiddiqi al-Makki (w 1057 H).
 • aL-Mubrid al-Mubki Fî Radd ash-Shârim al-Manki.
 1. Asy-Syaikh Ahmad al-Khafaji al-Mishri al-Hanafi (w 1069 H).
 • Syarh asy-Syifâ Bi Ta’rîf Huqûq al-Musthafâ Li al-Qâdlî ‘Iyâdl.
 1. Al-Mu-arrikh asy-Syaikh Ahmad Abu al-Abbas al-Maqarri (w 1041 H).
 • Azhar ar-Riyâ
 1. Asy-Syaikh Muhammad az-Zarqani al-Maliki (w 1122 H)
 • Syarh al-Mawâhib al-Ladunniyyah.
 1. 59. Asy-Syaikh Abd al-Ghani an-Nabulsi ad-Damasyqi (1143 H). Beliau banyak menyerang Ibnu Taimiyah dalam berbagai karyanya.
 2. Al-Faqîh ash-Shûfi asy-Syaikh Muhammad Mahdi ibn Ali ash-Shayyadi yang dikenal dengan nama ar-Rawwas (w 1287 H).
 3. Asy-Syaikh Idris ibn Ahmad al-Wizani al-Fasi al-Maliki.
 • an-Nasyr ath-Thayyib ‘Alâ Syarh asy-Syaikh ath-Thayyib.
 1. Asy-Syaikh as-Sayyid Muhammad Abu al-Huda ash-Shayyadi (w 1328 H).
 • Qilâdah al-Jawâhir.
 1. Asy-Syaikh Musthafa ibn asy-Syaikh Ahmad ibn Hasan asy-Syathi ad-Damasyqi al-Hanbali, hakim Islam wilayah Duma, hidup sekitar tahun 1331 H.
 • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.
 1. Asy-Syaikh Musthafa ibn Ahmad asy-Syathi al-Hanbali ad-Damasyqi (w 1348 H).
 • an-Nuqûl asy-Syar’iyyah.
 1. Asy-Syaikh Mahmud Khaththab as-Subki (w 1352 H).
 • ad-Dîn al-Khâlish Aw Irsyâd al-Khlaq Ilâ Dîn al-H
 1. Mufti kota Madinah asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad al-Khadlir asy-Syinqithi (w 1353 H).
 • Luzûm ath-Thalâq ats-Tsalâts Daf’ah Bimâ La Yastahî’ al-Âlim Daf’ah.
 1. Asy-Syaikh Abd al-Qadir ibn Muhammad Salim al-Kailani al-Iskandarani (w 1362 H).
 • an-Naf-hah az-Zakiyyah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.
 • al-Hujjah al-Mardliyyah Fî Itsbât al-Wâsithah al-Latî Nafathâ al-Wahhâbiyyah.
 1. Asy-Syaikh Ahmad Hamdi ash-Shabuni al-Halabi (w 1374 H).
 • Risâlah Fî ar-Radd ‘Alâ al-Wahhâbiyyah.
 1. Asy-Syaikh Salamah al-Azami asy-Syafi’i (w 1376 H)
 • al-Barâhîn as-Sâth’iah Fî Radd Ba’dl al-Bida’ asy-Syâ-i’ah.
 • Berbagai makalah dalam surat kabar al-Muslim Mesir.
 1. Mufti negara Mesir asy-Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi’i (w 1354 H).
 • Tath-hîr al-Fu’âd Min Danas al-‘I’tiqâd.
 1. Wakil para Masyâyikh Islam pada masa Khilafah Utsmaniyyah Turki asy-Syaikh al-Muhaddits Muhammad Zahid al-Kautsari (1371 H).
 • Kitâb al-Maqâlât al-Kautsari.
 • at-Ta’aqqub al-Hatsîts Limâ Yanfîhi Ibnu Taimiyah Min al-Hadîts.
 • al-Buhûts al-Wafiyyah Fî Mufradât Ibnu Taimiyah.
 • al-Isyfâq ‘Alâ Ahkâm ath-Thalâq.
 1. Asy-Syaikh Ibrahim ibn Utsman as-Samnudi al-Mishri, salah seorang ulama yang hidup di masa sekarang.
 • Nushrah al-Imâm as-Subki Bi Radd ash-Shârim al-Manki.
 1. Ulama terkemuka di kota Mekah asy-Syaikh Muhammad al-Arabi at-Taban (w 1390 H).
 • Barâ-ah al-Asy’ariyyîn Min ‘Aqâ-id al-Mukhâlifîn.
 1. Asy-Syaikh Muhammad Yusuf al-Banuri al-Bakistani.
 • Ma’ârif as-Sunan Syarh Sunan at-Tirmidzi.
 1. Asy-Syaikh Manshur Muhammad Uwais, salah seorang ulama yang masih hidup di masa sekarang.
 • Ibnu Taimiyah Laysa Salafiyyan.
 1. Al-Hâfizh asy-Syaikh Ahmad ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Maghribi (w 1380 H).
 • Hidâyah ash-Shughrâ’.
 • al-Qaul al-Jaliyy.
 1. Asy-Syaikh al-Musnid al-Habîb Abu al-Asybal Salim ibn Husain ibn Jindan, salah seorang ulama terkemuka di Indonesia (w 1389 H)
 • al-Khulâshah al-Kâfiyah Fî al-Asânid al-‘Âliyah.
 1. Asy-Syaikh al-Muhaddits Abdullah al-Ghumari al-Maghribi (w 1413 H).
 • Itqân ash-Shun’ah Fî Tahqîq Ma’nâ al-Bid’ah.
 • ash-Shubh as-Sâfir Fî Tahqîq Shalât al-Musâfir.
 • ar-Rasâ’il al-Ghumâ
 • Dan berbagai tulisan beliau lainnya.
 1. 79. Asy-Syaikh Hamdullah al-Barajuri, salah seorang ulama terkemuka di Saharnafur India.
 • al-Bashâ-ir Li Munkirî at-Tawassul Bi Ahl al-Qubûr.
 1. Asy-Syaikh Abu Saif al-Hamami secara terang telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah dalam karyanya berjudul Ghauts al-‘Ibâd Bi Bayân ar-Rasyâd. Beliau adalah salah seorang ulama besar dan terkemuka di wilayah Mesir. Kitab karyanya ini telah direkomendasikan oleh para masyaikh Azhar dan ulama besar lainnya, yaitu oleh Syaikh Muhammad Sa’id al-Arfi, asy-Syaikh Yusuf ad-Dajwi, asy-Syaikh Mahmud Abu Daqiqah, Asy-Syaikh Muhammad al-Bujairi, asy-Syaikh Muhammad Abd al-Fattah Itani, asy-Syaikh Habibullah al-Jakni asy-Syinqithi, asy-Syaikh Dasuqi Abdullah al-Arabi, dan asy-Syaikh Muhammad Hafni Bilal.
 2. Asy-Syaikh Muhammad ibn Isa ibn Badran as-Sa’di al-Mishri.
 3. As-Sayyid asy-Syaikh al-Faqîh Alawi ibn Thahir al-Haddad al-Hadlrami.
 4. Asy-Syaikh Mukhtar ibn Ahmad al-Mu’ayyad al-Azhami (w 1340 H).
 • Jalâ’ al-Awhâm ‘An Madzhab al-A-immah al-‘Izhâm Wa at-Tawassul Bi Jâh Khayr al-Anâm -‘Alaih ash-Shalât Wa as-Salâm-. Kitab ini berisi bantahan atas kitab karya Ibnu Taimiyah berjudul Raf’u al-Malâm.
 1. Asy-Syaikh Isma’il al-Azhari.
 • Mir’âh an-Najdiyyah.
 1. KH. Ihsan ibn Muhammad Dahlan Jampes Kediri, salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
 • Sirâj ath-Thâlibîn ‘Alâ Minhâj al-‘Âbidîn Ilâ Jannah Rabb al-‘Âlamîn.
 1. KH. Hasyim Asy’ari Tebu Ireng Jombang. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia, perintis ormas Islam Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Beliau merintis ormas ini tidak lain hanya untuk membentengi kaum Ahlussunnah Indonesia dari faham-faham Ibnu Taimiyah yang telah diusung oleh kaum Wahhabiyyah.
 • ‘Aqîdah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah.
 1. KH. Sirajuddin Abbas, salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
 • I’tiqad Ahl as-sunnah Wa al-Jama’ah.
 • Empat Puluh Masalah Agama
 1. KH. Ali Ma’shum Yogyakarta (w 1410 H), salah seorang ulama terkemuka Indonesia.
 • Hujjah Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah.
 1. KH. Ahmad Abd al-Halim Kendal, salah seorang ulama besar Indonesia.
 • Aqâ-id Ahl as-Sunnah Wa al-Jamâ’ah. Ditulis tahun 1311 H
 1. KH. Bafadlal ibn asy-Syaikh Abd asy-Syakur as-Sinauri Tuban. Salah seorang ulama terkemuka Indonesia yang cukup produktif menulis berbagai karya yang sangat berharga.
 • Risâlah al-Kawâkib al-Lammâ’ah Fî Tahqîq al-Musammâ Bi Ahl as-Sunnah.
 • Syarh Risâlah al-Kawâkib al-Lammâ’ah Fî Tahqîq al-Musammâ Bi Ahl as-Sunnah.
 • Al-‘Iqd al-Farîd Bi Syarh Jawharah at-Tauhîd
 1. Tuan Guru Zainuddin ibn Abd al-Majîd Pancor Lombok Nusa Tenggara Barat.
 • Hizb Nahdlah al-Wathan
 1. KH. Muhammad Syafi’i Hadzami ibn Muhammad Saleh Ra’idi, salah seorang ulama betawi, pernah menjabat ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta (1990-2000).
 • Taudlîh al-Adillah.
 1. KH. Ahmad Makki Abdullah Mahfuzh Sukabumi Jawa Barat.
 • Hishn as-Sunnah Wa al-Jama’âh

 

[1] Untuk lebih konperehensif silahkan baca al-Maqâlat as-Sunniyyah Fi Kasyf Dlalâlât Ahmad Ibnu Taimiyah karya al-Imâm al-Hâfizh Abdullah al-Habasyi.

SebelumnyaBiografi Ringkas Imam Abul Hasan al-Asy’ari | Imam Ahlussunnah Wal Jama'ah SesudahnyaKhuthbah Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyyah - Masjid Nurul Hikmah

Tausiyah Lainnya